Svet staršev

Vsak oddelek ima v Svetu staršev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavniki so vključeni v soupravljanje zavoda preko Sveta staršev. Prvi sklic Sveta staršev vrtca in šole opravi ravnatelj šole.

Svet staršev lahko predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o LDN vrtca, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki ter opravlja naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Ur.l. RS, 12/96).

Predstavniki staršev v oddelku:

  • MRAVLJICE – Vika Zore,
  • MIŠKE – Barbara Golob,
  • JEŽKI – Maja Šantej Kodrič,
  • ZVEZDICE – Ana Zgonc Možina,
  • MEDVEDKI – Katja Pal,
  • LABODI – Nina Vidmar.

 

Svet šole

Šolo in vrtec upravljata ravnatelj in Svet šole. Vrtec je vključen v Svet zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Starši otrok vseh oddelkov imajo enega predstavnika v Svetu šole in lahko v sodelovanju z njim uresničujejo svoje interese.

Predstavnica vrtca v Svetu šole je Damijana Bijek.

Svet šole sestavlja 11 članov. Mandat članov sveta je štiri leta, člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Svet šole sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja: Tereza Vene, Vesna Logar in Matjaž Štrukelj
pet predstavnikov šole: Katja Končina, Sandra Kirm, Damijana Bijek, Katja Kramer Simončič in Darko Golob
trije predstavniki sveta staršev: Tanja Us Pavlin, Uroš Kirm, Anja Zorenč

Svet zavoda je bil konstituiran 29. junij 2020. Predsednica sveta šole je Katja Končina, namestnica predsednice je Tanja Us Pavlin.

Dostopnost